In Casino België winnen vluchtelingen altijd de jackpot

De vluchtelingencrisis is in de eerste plaats een socio-economische crisis: het geld is op. De vraag wordt gesteld hoeveel elke vluchteling nu kost. Men goochelt met cijfers en statuten. Krijgen asielzoekers wel of geen geld? Theo Francken zegt duidelijk niet. Het is een halve leugen en een hele onwaarheid. Ik viel dan ook achterover wat in mijn Twitterfeed verscheen: de sociale voorzieningen waar vluchtingen "recht" op hebben. Dit vraagt een ruimer debat over burgerschap, burgerrechten, vluchtelingen en integratie.

De droge feiten

In deze economisch barre tijden zijn de burgers mondiger en kritischer waar hun belastinggeld (of beter gezegd, gemeenschapsgeld) naartoe gaat. En ja, immigranten, vluchtelingen en asielzoekers staan zeer laag op het lijstje. De Belg staat negatief tegenover immigratie: 50% gelooft dat de sociale zekerheid eronder lijdt en 46% gelooft dat het een negatieve impact had.

Staatsecretaris Theo Francken staat daardoor onder vuur. Een Facebooker met een fysieke beperking is kritisch: per maand krijgt hij € 860 terwijl een asielzoeker € 1200 "krijgt". Dit is genuanceerd want de asielzoeker krijgt dat niet zelf maar wel het OCMW om alles te kunnen voorzien (bed-bad-brood). Voor 2015 verwacht men 14 000 erkende asielzoekers voor een totaal van 80 000 erkende vluchtelingen sinds 1998. Zelfs al krijgen deze asielzoekers geen geld in het handje, dan nog kosten deze € 16,8 miljoen aan de gemeenschap!

Wat Francken vergeet te melden is dat de helft van de asielzoekers erkend worden als vluchteling. Als vluchteling krijg je opeens een waaier aan voordelen: men krijgt € 860 per maand van het OCMW (evenveel als een Vlaming in een rolstoel), men kan niet uitgewezen worden (zolang je niets mispeuterd), er is een soepele regeling voor gezinshereniging, veel meer sociale rechten, makkelijker reizen, recht op tewerkstelling door OCMW, enz. Frappant, terwijl de voorwaarden voor het pensioen van Jan Modaal strenger worden krijgen oudere vluchtelingen een inkomensgarantie én kunnen ze hun pensioen laten uitkeren in het buitenland. De site van het expertisecentrum van immigratie en integratie stelt zonder blozen dat vluchtelingen beter af zijn dan de regulariseerde vreemdelingen. Meer zelfs, je moet € 225 betalen om je te laten regulariseren!

Je zou dus gek moeten zijn om je ooit als vluchteling te laten regulariseren tot vreemdeling. Je zou nog gekker zijn om vrijwillig afstand te doen van je statuut en te emigreren wanneer de situatie in het land van herkomst is verbeterd. Een je erkend bent als vluchteling ben je altijd erkend, nog een reden waarom er geen noodzaak is voor vluchtelingen om te regulariseren. Het is niet zeker of een vluchteling na een bepaalde tijd verplicht wordt om Belg te worden. Vluchtelingen zijn wel verplicht te integreren.

Als intermezzo om de volgende paragraaf in te leiden: buiten erkende vluchtelingen heb je ook nog het statuut van "subsidiaire bescherming". Zulke personen krijgen een tijdelijk verblijfsrecht dat men elk jaar moet vernieuwen. Na 5 jaar krijgt men definitief & onbeperkt verblijfsrecht. Deze mensen hebben recht op OCMW-steun (maar misschien niet dezelfde rechten als een vluchteling).

De kosten aan de sociale zekerheid voor vluchtelingen en subsidiaire beschermden zijn niet min. De opvang van deze twee kost het OCMW handenvol geld aan huisvestiging, levensonderhoud, administratie en personeel. Een maatschappelijk werker kost € 50 000 per jaar. De afhankelijkheid van het OCMW blijft groot voor asielzoekers, wat ook een sussende studie ook beweerde. Asielzoekers die in 2000 aankwamen hadden in 86% van de gevallen na twee jaar (2002) geen werk en waren dus afhankelijk van het OCMW. Diegene die in 2005 regulariseerden hadden in 45% van de gevallen na twee jaar (2007!) geen werk, en 30% leefde van het OCMW. De andere 15% hadden een werkloosheidsuitkering. Door het recht op tewerkstelling vinden de meeste asielzoekers werk in de overheid. Echt economisch waardevol zijn asielzoekers dus niet. Waarom de onderzoekers in hun handen klapten met zo'n resultaten is mij een raadsel.

Om het te verduidelijken wat cijfers: in 2000 waren er 42 691 asielaanvragen, een absoluut topjaar. 1198 werden erkend als vluchteling, 3262 afgewezen (waar de rest van de asielaanvragen zijn gebleven is mij een raadsel). In 2002 kostten de vluchtelingen cumulatief € 21 miljoen aan leeflonen (€ 860 x 24 x 1198 x 0,86). In 2007 kostten de vluchtelingen cumulatief € 26 miljoen aan leeflonen (€ 860 x 84 x 1198 x 0,30). De werkelijke getallen liggen nog hoger en de kosten navenant.

Wat deze droge cijfers en wetgeving willen aantonen is dat (1) vluchtelingen een zeer gunstig statuut (o.a. recht op leefloon van € 860 van het OCMW) hebben, (2) dit statuut de facto permanent is en er geen stimulus is om dit te veranderen, (3) de tewerkstelling na zeven jaar iets minder dan 50% is (een pover resultaat) en (4) dat de kosten aan de sociale zekerheid oploopt in de miljoenen.

Ik besprak hier dan nog alleen maar de vluchtelingen, er zijn nog andere immigratiekanalen. Is men nu zo verbaasd dat Belgen negatief staan tegenover immigratie? Is men nu zo verbaasd dat vluchtelingen naar België gaan? Is men nu zo verbaasd dat immigranten alles doen om als vluchteling erkend worden, zelfs liegen? Als asielzoeker kan je altijd een gokje wagen, in Casino België winnen vluchtelingen altijd de jackpot.

Burgerrechten, burgerschap en nativisme

In een debat stelde Bart De Wever:
"Om tot burgerschap te komen heb je een proces van identificatie met het burgerschap. Maar dan moet je ook iets harder durven zeggen. Aan burgerschap ontleen je burgerrechten, dat zijn rechten die niet-burgers niet hebben. Dat is iets dat men vergeten is. (...) Wij zijn mensenrechten en burgerrechten met elkaar gaan vermengen."
Loze woorden, want zijn partij heeft dit niet omgezet in beleid. Zoals aangetoond hebben vluchtelingen uitgebreide sociale rechten met veel te weinig plichten, rechten die een "gewone" vreemdeling niet heeft. De discriminatietoeters spreken hun afschuw als immigranten niet evenveel rechten hebben maar kijken de andere kant op als er gediscrimineerd wordt onder immigranten.

Ballonnetjes oplaten kan Bart De Wever als de beste. In Terzake pleitte hij voor een apart sociaal statuut voor vluchtelingen.  Links staat natuurlijk op hun achterste poten. De enige die hier bij wint is De Wever. De Wever weet goed genoeg dat de boosdoener de EU is. Die eist dat vluchtelingen hetzelfde wordt behandeld als burgers.

Links gaat een stap verder. Vluchtelingen moeten een voorkeursbehandeling krijgen. Links huilde toen Homans vluchtelingen niet hoger op de lijst voor sociale woningen wou zetten. Weg met gelijkwaardigheid, vluchtelingen mogen burgers (autochtonen én allochtonen!) discrimineren. Het volgende is dat links naar Duits voorbeeld huizen van burgers in beslag gaat laten leggen. Recht is krom en krom is recht, het zou uit Orwells 1984 kunnen komen.

Als de sociale zekerheid behouden wilt blijven dan kan geen enkele vreemdeling, vluchteling of niet, zomaar gaan aanschuiven bij het OCMW. Men is daarbij de originele principes van de sociale zekerheid (gemaakt door Otto Von Bismarck) vergeten nl. (1) elke werkende is verplicht bij te dragen, (2) het is gebaseerd op het verzekeringsmodel en (3) enkel burgers hebben recht op toegang tot de sociale zekerheid.

Vooral dat laatste is belangrijk. Het krijgen van een leefloon is een strikt burgerrecht, ontleend door het burgerschap. Vreemdelingen, vluchteling of niet, moeten dus eerst burger worden om daarop recht te hebben. Er kan gediscussieerd worden of men eerst moet hebben bijgedragen of niet om als vreemdeling toegang tot de sociale zekerheid, of dat men wel toegang heeft maar dan een maatschappelijke schuld opbouwt die men moet terugbetalen.

De basis van het beleid zou gebaseerd kunnen zijn op oikeiosis. Deze stoïcijnse benadering ziet de wereld als concentrische cirkels van vereenzelviging. Eerst vereenzelvigt men zich met zichzelf, dan de familie, wijk, gemeente, provincie, regio, natie, supranatie, mensheid, hominiden, zoogdieren en de rest van de wereld. De cirkels bouwen op elkaar voort, als een kleinere cirkel niet wordt gerespecteerd dan valt het systeem in elkaar. Het kan dus niet dat links zich vereenzelvigt met vluchtelingen (= de mensheid) en hun problemen van huisvesting, integratie, onderwijs en tewerkstelling zonder eerst te vereenzelvigen met de dakloze burger (= de natie) met exact dezelfde problemen. Volgens de Stoïcijnen is links immoreel.

Deze visie van oikeiosis en burgerrechten zou omschreven kunnen worden als "nativistisch". Door stigmatisering van deze politieke ideologie als "extreemrechts" ontweek de politiek-correcte elite dit als legitieme en noodzakelijk standpunt ten aanzien van vreemdelingen. Natuurlijk is er onder rechtsen discussie tussen gematigden en radicalen. Dit hangt allemaal af hoe men burgerschap en nationaliteit identificeert als zijnde burgerlijk, cultureel of etnisch (voor een volledige discussie omtrent die drie verwijs ik naar deze en deze blog). Het hangt ook af van hoe men burgerrechten en mensenrechten classificeert, is het recht op een sociale woning nu een burgerrecht of een mensenrecht? Dit is perfect materiaal voor een goede ideologisch-maatschappelijke discussie. Gratuite beschuldigingen van extreemrechts zouden geen hinderpaal mogen zijn.

Populisme en botsende beschavingen

De vluchtelingencrisis haalt het slechte in de mens boven. In Duitsland brandden al twee opvangcentra al op. Gazet Van Antwerpen geeft een bloemlezing van commentaar op Facebook. Het zijn zaken die niemand positief stemmen.

Ik kan ook de reacties begrijpen, in die zin de oorzaak kaderen. Simpelweg die mensen wegzetten als empathieloos of angstig heeft geen enkele meerwaarde. Wat Gazet van Antwerpen ook denkt, het deksel op de overkokende pot houden geen zin. Als 4/100 reacties negatief staan tegenover vluchtelingen dan luistert men beter. In een blog heb populisme verdedigd als een legitieme ideologie. Een gematigde populist kan perfect de angsten van de mensen beantwoorden en kanaliseren naar iets positiefs bv. om steun te vergaren voor buitenlandse opvangkampen. Het is zelfs al voldoende voor mensen dat iemand luistert naar de verzuchtingen van de mensen. Er zit wel degelijk een waarheid in wat de mensen stellen. Ik vrees anders een burgeroorlog, de uitkomst van de botsing der beschavingen.

De kiemen voor die botsing zijn er al. Extra vluchtelingen worden gepercipieerd als een gevaar voor de samenleving. Moslimextremisten vallen vluchtelingen aan in Vilvoorde. Er zijn vechtpartijen in de asielcentra. Moslims gooien christenen overboord. Vluchtelingen zijn voornamelijk rijke gelukszoekers. Vluchtelingen raken slaags met elkaar om op de boot te geraken. IS mengt zich onder de vluchtelingen. Mensensmokkelaars adverteren voor de landen met de meest genereuze sociale zekerheid. Commentaren doorprikken met gemak de mythes en "feiten" die rondgaan over immigratie.

Dit zijn feiten die een voorhoede zijn voor wat echt gaat komen. De kanarievogels zijn homo's, joden, vrouwen en andere minderheden geviseerd door voornamelijk moslims. Homo's worden in Rabot geviseerd door Turksen en door een "communicatiefout" grijpt de politie niet in. Zogenaamde "mocro's en blacks" worden geweerd uit Antwerpse club nadat uitbaters weeral bezoek kregen van vrouwenkloppende macho's.

Ik kan zo nog even doorgaan. Kortom, rond de vluchtelingencrisis en de multiculturele droom zijn er veel mystificaties en mythologisering. Mainstream media liegen erop los en laten éénzijdige opinies toe. Andere stemmen worden gebagatelliseerd, gestigmatiseerd en gedemoniseerd. Dit frustreert mensen enorm.

Er is niemand meer die nog echt ontkent dat er een botsing van beschavingen is aan het gebeuren. De christelijke-Verlichte-Romantieke Westerse cultuur bots met de islamitische-fundamentalistische-reactionaire Midden-Oosterse cultuur. Wilt men geen burgeroorlog en chaos dan moet men dringend pragmatisch beginnen denken. En ja een rechtse Verantwortungsethik is nu éénmaal noodzakelijk dan de linkse Gesinnungsethik (voor uitleg van deze twee termen van Weber verwijs ik naar deze en deze blogs).

Kans op integratie

De maatschappelijke kosten en ontwrichting stopt voor sommigen niet om toch munt te slaan uit immigranten.

In een opinie probeert liberaal Andreas Tirez weeral de vluchtelingen aan de man te verkopen als goed voor de economie. Zijn redenatie luidt dan ook dat alleen economisch-productieve vluchtelingen toegang tot ons land mogen krijgen. Ethisch dik ok, want elke opgevangen vluchteling telt. Dit is zeer verleidelijk, maar economische migratie is een eufemisme voor liberaal neokolonialisme. Liberalen willen dus een brain drain veroorzaken in het land van herkomst voor eigen gewin.

Ik heb geen problemen met het selectief toelaten van vluchtelingen. Ik geloof niet dat economische argumenten de doorslag mogen geven maar communitaristische. We mogen niet meer blind zijn dat niet alle vluchtelingen compatibel zijn met de gemeenschappen van de gastlanden. Slovakije wou enkel christenen opvangen maar werd teruggefloten door de EU.

Het was een comment eronder die een totaal ander inzicht gaf aan de vluchtelingencrisis:


Een waarheid als een koe! Integratie is het begin om een nieuw leven uit te bouwen. Tussen vluchteling en gastland is er vaak een mismatch zodat het op voorhand al misloopt. Er zijn taalmoeilijkheden, culturele conflicten en ethische bezwaren die de aanpassingscapaciteit van vluchtelingen overschrijden. Ook al komen vluchtelingen graag naar Europa voor de sociale voordelen, geld alleen maakt niet gelukkig. Elke vluchteling moet een kans op integratie krijgen, en die kans is kleiner in incompatibele gastlanden.

Het is dan ook pijnlijk dat geen enkele vluchteling wordt opgenomen door de oliestaten. Nochtans zijn deze rijk genoeg om de vluchtelingen te onderhouden én cultureel compatibel. Voordat men het gebrek aan solidariteit aan de Europeanen aanwrijft zou men eerst de Arabische oliesjeiks met de vinger wijzen. Maar ja, Qatar sponsort de reden waarom al die vluchtelingen vluchten...

Vluchtelingen die goed kunnen integreren zijn gelukkiger, tonen meer belangstelling om bij de gemeenschap te horen en uiteindelijk produceren meer economische welvaart. Een paradigmashift van gelijke behandeling naar maximale kans op integratie kan wel degelijk de vluchtelingencrisis oplossen op een duurzame manier.

Conclusie

Het is onhoudbaar voor de welvaartsstaat om eindeloos vluchtelingen op te vangen met dezelfde sociale rechten als nu. Die sociale rechten moeten dringend gekoppeld aan plichten, en een minimum aan burgerschap en nationaliteit. Toegang tot onze sociale zekerheid is in de eerste plaats een burgerrecht geen mensenrecht. Links probeert zulke nativistische kijk op de werkelijkheid te stigmatiseren als extreemrechts. Dit mag geen dooddoener zijn van een debat ten gronde. België kan niet de casino van de wereld blijven spelen.

De vluchtelingencrisis roert ook de bevolking. In plaats van naar de verzuchtingen van de mensen te luisteren probeert de politiek-correcte elite deze te onderdrukken. Paradoxaal kan een gematigde populist soelaas bieden, eentje die de volkswoede kan kanaliseren in iets positiefs. De botsing der beschavingen is een reëel iets en anders dreigt er een burgeroorlog.

Er zijn natuurlijk mensen die munt proberen te slaan uit de vluchtelingencrisis met allerhande drogredenen. De vluchtelingencrisis bekeken vanuit een communitaristische bril vraagt om een verdeling van vluchtelingen op basis van de comptabiliteit met de gastgemeenschap. Dit maakt de vluchteling én de gemeenschap gelukkiger.

Reacties