#DailyRacism, of de totaal ontspoorde racisme-industrie

#DailyRacism van initiatiefnemer Bleri Lleshi heeft op basis van verschillende enquêtes 10 aanbevelingen geformuleerd. Toen ik deze bekeek had ik wenkbrauwen tekort om op te trekken.

Totale vernietiging van de sociale cohesie

Als ik niet beter zou weten, is Vlaanderen het Zuid-Afrika van vroeger. Racisme schuilt achter elke hoek. Natuurlijk gaat het hier enkel over blank racisme. Continu wordt de Vlaming openlijk besmeurd, belasterd en uitgescholden tot racist: "Ik ben geen racist maar", een recente Koppen-reportage, en nu na het - aheum -"succes" van #DailyRacism, #DailyRacism bis.

Het initiatief #DailyRacism toonde zogezegd aan hoe erg het is gesteld. Is dat echt? Racisme bestaat natuurlijk, maar dit is duidelijk buiten proporties opgeblazen. De meeste "slachtoffers" hebben geen flauw benul wat echt racisme is, getuigende van de vele vals positieven. Deze zorgen voor drie problemen: banalisering, een cultuur van wantrouwen en het nemen van draconische maatregelen.

Voor wie niet familiair is met de fabels van de Griekse dichter Aesopus, eentje is relevant hier: de jongen die wolf riep. Het gaat over een herdersjongen die onnodig "Wolf!" riep waardoor de vader hem niet aux serieux nam en de jongen uiteindelijk werd opgegeten. Dit is exact wat er met racisme aan het gebeuren is: Jan Modaal neemt het niet meer serieus. Voor elke banaliteit wordt er "Racist!" geroepen, dit heeft geen enkel effect meer. De echte racisme-slachtoffers zijn hierbij niet gebaat. Racisme is een misdrijf en men mag niemand niet lichtvaardig beschuldigen.

Die banaliteiten kunnen enkel gebeuren door een achterliggende reden: een cultuur van wantrouwen. Als een hond van Pavlov reageren allochtonen al schuimbekkend bij elke opmerking die een Vlaming maakt. Er is door links in de allochtonen ingehamerd hoe racistisch de Vlaming is. Door deze Staliniaanse conditionering reageren allochtonen dan ook bij alles instinctief negatief. Een Vlaming is in hun ogen bij voorbaat verdacht. Die achterdocht gaat ver, allochtonen zoeken achter alles een racistische intentie. Sommige conspiracy theorists in Amerika kunnen er een puntje aan zuigen. Dit is desastreus voor een gemeenschap. Er is al een negatieve spiraal bezig: Vlamingen nemen het niet meer, men gaat zich onverdraagzamer opstellen, meer racismegevallen halen de media, allochtonen stellen zich nog wantrouwiger op, ... Een self-fulfilling prophecy van links!

Door de perceptieoorlogen van links wilt gaat men één ding opeisen: een sterkere overheid die genadeloos optreedt. De overheid gaat hierdoor zwaar zijn boekje te buiten. Stasigewijs wordt de burger gecontroleerd en verklikt. #DailyRacism is een voorbeeld van zulke draconische maatregelen.

Het 70-puntenplan maar dan de linkse versie

Net als het 70-puntenplan van het Vlaams Blok in de jaren 90, komt #DailyRacism met zijn eigen 10-puntenplan.
  1. Tijdelijke quota: voor alle duidelijkheid, in de politiek bestaat er niet zoiets als "tijdelijk". Wetten zijn zelden tijdelijk, en meestal worden deze eindeloos verlengd. Je kan gerust dit interpreteren als permanente quota's. Waarom tegen quota's? Dit is discriminatie. Ja, de wet laat toe om positief te discrimineren vanuit de overheid. Nee, dat verandert niets aan het concept. Vuur bestrijdt men niet met vuur, discriminatie bestrijdt men niet met meer discriminatie. Ook zijn quota's voor politici bizar want het ondergraaft het principe van de democratie: volksvertegenwoordigers kies je voor zijn/haar politieke gedachten, niet zijn/haar etniciteit. Een parlement moet niet representatief zijn voor de fysieke populatie, het moet representatief zijn voor de gedachtenpopulatie. En ja, het is racisme als men gelooft dat een blanke allochtonen niet kan vertegenwoordigen puur omdat hij/zij blank is. Mensen moeten voor een job of een mandaat gekozen worden op basis van hun competenties en niets anders.
  2. Praktijktesten: ik ga hier kort zijn, dat zijn Stasipraktijken. Het creëert wantrouwen onder burgers ("Is dit een mede-burger of een inspecteur-in-vermomming?") en is totaal disproportioneel.
  3. Sociale inspectie: gewoon raar, racisme kan men niet controleren via papieren. Heeft #DailyRacism enig benul wat de sociale inspectie doet? De inspecteurs daar zijn papiervreters, die kijken zaken na als correctie verloning, correcte arbeidsomstandigheden, ... De kans is klein dat deze de baas kan betrappen op een racistische uitspraak. Alweer een onzinnig, draconische maatregel.
  4. Toepassing en bewustmaking anti-discriminatiewetgeving: laten we eerst de allochtonen leren wat racisme is voordat men massaal Vlamingen gaat aanklagen.
  5. Geschiedenislessen racisme en kolonisatie: net nu men de planlast van leerkrachten wilt aanpakken, gaat #DailyRacism juist meer druk uitoefenen. Er is al te weinig tijd om alles te bespreken tijdens de geschiedenislessen, men moet prioriteiten kiezen. Ook vrees ik eerder dat deze lessen politiek-gekleurd zijn, puur om de blanken een schuldgevoel aan te praten.
  6. Meer diversiteit in lerarenopleiding: er is al genoeg diversiteit in de lerarenopleiding. De KULeuven organiseert bv. een diversiteitsstage.
  7. Onafhankelijke notitienemer klassenraden: de achterdocht slaat hier hard toe, alsof leraren openlijk racistisch zijn onder collega's. Het is een zware belediging voor de leraren en een bewijs dat allochtonen mislukkingen in hun leven afwentelen op anderen. Racisme is dan een makkelijke uitvlucht om de eigen verantwoordelijkheid niet onder ogen te komen.
  8. Meldpunt: dit is brutweg een door de overheid georganiseerde kliklijn. Er is al een CGKR waar men terecht kan, en nog is dit niet goed genoeg. En dan stelt men dat het CGKR hun niet serieus nemen! Laagdrempelig is dan ook newspeak om en masse valse aanklachten te genereren (zie punt 4).
  9. Website: is deze niet goed genoeg? Of deze gesubsidieerde pisbuis spreekbuis?
  10. Instantie ter tracering van kolonisatie en racisme in o.a. het onderwijs: last but not least, een orgaan die niet-bestaande zaken moet opsporen en dan wat? Welke bevoegdheden krijgt deze? Op basis van welke criteria?  Dit is - sorry voor de Godwin - nazistisch. Die gingen ook Joodse invloeden opsporen en vernietigen.
Conclusie

Iedereen is tegen racisme, maar of #DailyRacism hierbij gaat helpen is hoogst twijfelachtig. Niemand wilt meer wantrouwen tussen autochtonen en allochtonen, niemand wilt racisme zien gebanaliseerd worden, niemand wil een overijverige overheid die ons leven gaat controleren. Laat staan dat men een politiek-correcte reïncarnatie van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok wilt!

Een eerste stap is niet educatie over racisme maar wat racisme is. Allochtonen moeten weten wat racisme is en wat het vooral niet is. Dit gaat hen weerbaarder maken tegenover al die zogenaamde racistische impulsen die ze krijgen. Een tweede stap is het vertrouwen herstellen: echte racisten en valse aanklagers aanpakken. Een derde stap is sociale mobiliteit generen, zodat allochtonen meer kans maken op een job en niet in een negatieve spiraal geraken.

Wat ik mij afvraag bij dit "platform": wie heeft hier baat bij? Is dit puur de gedachtekronkel van een paar links-ideologische fundi's of is er iets meer achter? Is Bleri Lleshi een onschuldige politieke activist of heeft die man een plan? Veel vragen, weinig antwoorden.

Reacties