Advocaat van de duivel: de zaak Van Biesen

Elke beklaagde heeft recht op verdediging en een eerlijk proces. Luk Van Biesen (Open VLD) krijgt na een vermeende racistische uitval in de media en van collega politici geen steun. Men verzaakt een kritische blik op de feiten. Ik speel dan ook even advocaat van de duivel.

Ophef

Nooit gezien, zo begon TerZake van 15/09/2016, nooit gezien dat op nota bene de eerste Kamerbijeenkomst van het nieuwe politieke jaar in mineur is geëindigd. Een parlementslid zou zich racistisch hebben uitgelaten tegenover een collega. "Ga terug naar Marokko" zou die persoon hebben gezegd tegen Meryame Kitir, fractieleidster van sp.a.

Direct heeft Kristof Calvo (Groen) in een tussenkomst dit aangehaald, eerst zonder het parlementslid bij naam te benoemen om dan later bij Linda De Win en Jan De Meulemeester te bevestigen dat de dader Luk Van Biesen zou zijn. Later zou Meryame Kitir en partijlid Maya Detiège bij diezelfde twee reporters bevestigen dat Luk Van Biesen dat heeft gezegd. Het aantal getuigen zwelt later aan, Jean-Marc Nollet (Ecolo), Stefaan Van Hecke (Groen en buurman van Van Biesen) en Evita Willaert (ook Groen) spraken met De Morgen en zeiden alle vier dat Luk Van Biesen een racistische uitspraak heeft gemaakt. Na dit incident is de groene fractie uit het halfrond gestapt.

Luk Van Biesen heeft later in de vergadering zich geëxcuseerd, heeft zich bij Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) in bijzijn van Kitir geëxcuseerd, heeft zich in TerZake geëxcuseerd en excuseerde zich nogmaals bij een gezamenlijke persmededeling met Kitir. Zelfs zegt hij dat hij niet expliciet tegen Kitir die woorden uitsprak en houdt hij zijn onschuld staande. Volgens hem werden zijn woorden verkeerd begrepen.

Zijn collega's van Open VLD reageerde verbolgen. Patrick Dewael (fractieleider) en Gwendolyn Rutten (voorzitter) noemde de uithaal ongepast. Vlaams fractieleider Bart Somers voelde zich op Twitter beschaamd. Van Biesen riskeert nu dat hij zijn biezen (pun intended) moet pakken bij Open VLD, zo zei Rutten achteraf.

Bracke daarentegen kan niets doen, er zijn op de opnames niets te horen en hij kan Van Biesen niet straffen voor iets dat formeel niet gebeurd is. Zelfs dan nog, de wet verbiedt hem opiniedelicten te bestraffen bij parlementsleden. Case closed dus. Partijgenote Zuhal Demir (N-VA) daarentegen stelde in De Ochtend een alternatieve straf voor.

Openbare executie

Op de opiniepagina's laten journalisten zich niet onbetuigd. Amper drie uur na het incident had de hoofdredacteur van Knack Simon Demeulemeester al een antwoord klaar. Volgens hem zou de verontschuldiging van Van Biesen duiden op een schuldbekentenis. Point taken, Van Biesen heeft een elementaire fout gemaakt, als je geschoren wordt, moet je stilzitten zegt de volkswijsheid.

"Dat je zo'n platvloerse vernedering nu zelfs in de Kamer hoort, bewijst hoe wijd verspreid racisme is" concludeert kersvers opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout van De Morgen. Daarmee bevindt Eeckhout in hetzelfde straatje als voormalig FDF-voorzitter Georges Clerfayt (FDF is een francofone suprematistische, Vlaminghatende partij) die racisme een ziekte noemde in Vlaanderen. Eeckhout vergeleek Van Biesen daarna met "een dronkenman die na een zwaar ongeluk vluchtmisdrijf pleegt en stiekem in de garage alle sporen probeert uit te wissen".

Bij Jan De Zutter, woordvoerder van het Europees parlement van sp.a, is de uithaal van Van Biesen dan weer een bevestiging van de diepbruine opvattingen dat op sociale media wordt verkondigd (zoals u, beste lezer, wel weet: sinds de vorige racismestorm zijn sociale media nu in het algemeen bekend als een verderfelijk racistisch riool, wat positieve reacties op de vermeende uithaal van Van Biesen spijtig genoeg wel ondersteunt). Jan De Zutter ziet er zelfs de hand van het neoliberalisme erin.

Natuurlijk kon het niet anders: Els Keytsman, co-voorzitter Unia (zeg maar de politiek-correcte inquisitie) vindt dat de uitspraak moreel niet door de beugel kan, alhoewel ze zelf spreekt van "zou hebben gezegd". Radicaallinkse academicus Ico Maly vond het dan weer tijd dat racisme wordt besproken in onze samenleving.

Het is duidelijk dat we weer weg zijn voor twee weken van geschokte opinies, veroordelingen en oproepen om dit endemisch racisme in Vlaanderen voor eens en voor altijd uit te bannen.

De feiten

Een advocaat van de duivel zou eerder naar het bewijsmateriaal kijken. Dat is in deze zaak pover.

Vooreerst, er zijn geen objectieve beelden of geluidsopnames. In TerZake werden beelden getoond (beelden die trouwens niet beschikbaar zijn op hun site) dat Van Biesen iets riep maar precies wat kan niet afgeleid worden. Ook de beelden en bandopname werden door Bracke en medewerkers tweemaal bekeken en beluisterd maar niets is te horen van Van Biesen.

Daarbij kom je automatisch terecht bij ooggetuigenverslagen. Die zijn er van zes, vier groenen en twee sp.a'ers (waaronder Kitir zelf). Of moet ik eerder zeggen vier? Kroongetuige Van Hecke verklaarde dat hij Van Biesen hoorde zeggen: "Als die mannen allemaal zo gespecialiseerd zijn, dat ze dan terugkeren naar Marokko om daar werk te zoeken." De vermeende latere uitspraak tegen Kitir heeft hij niet gehoord. Ook Nollet valt af want die zou enkel de bovenstaande uitspraak gehoord hebben.

Wat niet in het voordeel van Meryame Kitir spreekt is haar latere interview waarin zij verklaart geen persoonlijke excuses van Van Biesen heeft gehoord na de uitspraak. Is zij het onderhoud met zij en Van Biesen bij Kamervoorzitter Bracke al vergeten? Of is dit een leugentje om bestwil om zich in nog meer slachtofferschap van die racistische Van Biesen te kunnen wentelen?

Opvallend is dat niemand van de partijgenoten van Van Biesen iets hebben verklaard. Vincent Van Quickenborne, ook een buurman van Van Biesen, heeft niets verklaard in het voordeel noch nadeel van zijn partijgenoot. Ook diegene achter Van Biesen hebben geen spier vertrokken wanneer Van Biesen die uithaal maakte.

De hele zaak staat of valt met de ooggetuigenverslagen van vijf collega-politici, allen van dezelfde fractie maar wel opposanten van de meerderheid. Geen enkele andere onafhankelijke getuigen (de griffier of de Kamervoorzitter) of van andere politici van de meerderheid kan dit staven. Van Biesen bevestigt enkel de uitspraak die Van Hecke al getuigde en verklaart dat Kitir deze heeft misbegrepen.

Als ik heel stout mag zijn, deze misvatting is psychologisch perfect verklaarbaar. Jan de Zutter legde het uit:
"(...) een schoolvoorbeeld van wat de neurowetenschap 'motivated reasoning' noemt, gemotiveerd redeneren. Dat is een cognitieve strategie om op zoek te gaan naar feiten om diep ingesleten wereldbeelden en overtuigingen bevestigd te krijgen. Andere feiten die die vooringenomenheid tegenspreken, worden dan weggeredeneerd."
Kan het zijn dat de groenen en socialisten, doordrenkt met het denken dat achter elke hoek een racist is, en dus toen het woord "Marokko" viel de klik naar motivated reasoning werd gemaakt? Opeens hadden ze het bewijs van endemisch racisme onder Vlamingen gevonden. Andere feiten die deze vooringenomenheid tegenspreekt, worden in het brein verdraaid of vergeten.

Ik zou als advocaat van de duivel niet anders kunnen pleiten voor de vrijspraak, niet alleen op basis van de afwezigheid van bewijs (no body no crime) maar ook gerede twijfel over de tegenstrijdige ooggetuigenverklaringen (he says, she says). Dan primeert de onschuld. Maar zo werkt het in de praktijk niet.

Exit liberalisme

Het is een verworvenheid van onze liberale democratie dat de macht van de staat wordt ingeperkt door het recht (rechtsstaat), dat de staat dezelfde regels moet volgen als iedereen (rule of law), dat er procedures zijn die gevolgd moeten worden (due process), dat er een recht van onschuld is, dat iedereen recht heeft om zijn zaak opnieuw te laten berechten (appeal), dat iedereen recht heeft op verdediging, dat iedereen op een gelijke wijze door een onbevooroordeelde rechter behandeld dient te worden (equality before the law) en last but not least, dat enkel individuen kunnen berecht worden (individuele aansprakelijkheid). Die verworvenheden zijn zo evident dat ze men makkelijk uit het oog verliest als emoties hoog oplopen.

Zo bijvoorbeeld Bart Eeckhout die vindt dat deze uithaal een smet op het blazoen van Open VLD is. Opeens is Open VLD collectief verantwoordelijk voor de woorden van diens parlementsleden. 300 jaar liberalisme wordt op de vuilnisbelt gesmeten. Ook zou diezelfde Eeckhout vindt dat uitsluiting uit Open VLD de enige gerechtvaardigde straf is. Dat zou twijfelachtig zijn, de commissie zou geen bewijs van hebben. En dan nog, de parlementszetel behoort toe aan een persoon niet de partij. Van Biesen zou nog altijd kunnen zetelen en stemmen terwijl Open VLD een zetel minder heeft. Het zou ook onwijs zijn: de begrotingsgesprekken beginnen en Van Biesen is de begrotingsexpert van Open VLD. Geen enkel partij zou in het politieke schaakspel zijn koningin opofferen voor iets banaal als een foute uitspraak.

Kitir gaat nog het zwaarst uit de bocht:
Volgens Bracke zijn er geen bewijzen dat Van Biesen dat gezegd heeft, en is de vrije meningsuiting in de Kamer totaal. 
"Als dat het antwoord van de Kamervoorzitter is, is dat heel triestig. Ik zit al langer in het parlement, en er wordt weleens wat gezegd. Maar voor mij valt dit niet onder de vrije meningsuiting."
Kamervoorzitter Bracke die correct de procedures volgt en zich houdt aan de grondwet (Art. 58 parlementaire onverantwoordelijkheid) wordt aangevallen door Meryame Kitir. Zij speelt eigen rechter en oordeelt dat dit niet onder vrije meningsuiting valt. Correct, maar de beperkingen voor vrije meningsuiting gelden voor burgers, niet voor parlementsleden  binnen en buiten de vergadering. Dat parlementsleden iets meer mogen heeft een reden: dit maakt zeker dat zij in de uitoefening van hun ambt geenszins kunnen gecensureerd worden of door de staat vervolgd kunnen worden. Het is een bescherming tegen dictatoriale regimes die kritische oppositieleden de mond willen snoeren. Het is juist heel triestig dat Kitir op de boodschapper (Bracke) schiet. Zij kan enkel ijveren om parlementsleden hetzelfde te laten behandelen. Zelfs als ze gedaan krijgt dat ze de regering overtuigt art. 58 voor herziening vatbaar te laten verklaren en daarna met een tweederdemeerderheid effectief verandert, dan nog zou het de Europese toets niet doorstaan. Het is ook onwenselijk door eerder gesteld risico op misbruik.

Maar ik moet Zuhal Demir van N-VA hier ook op de vingers tikken. Als zij spreekt van een "alternatieve sanctie" dan heeft zij geen poot om op te staan. Er kan geen juridische procedure worden opgestart tegen Van Biesen wegens gebrek aan objectief bewijs, Bracke kan Van Biesen niet sanctioneren, dus op basis van welk bewijs en op wiens autoriteit kan zij die sanctie opleggen? Niet, ze kan enkel Van Biesen uitnodigen om naar Genk te komen en hij kan enkel vrijwillig dat ook doen. [Noot: dat lijkt mij contraproductief want zijn uitspraak ging over de werknemers van Caterpillar te Charleroi, niet Genk. Wat Van Biesen dan in Genk dient te doen is mij onduidelijk.]

Politiek-correcte religie

De postmoderne romantici bevolken alle gelederen van het commentariaat en vallen bij opiniedelicten al snel terug op middeleeuwse praktijken. Meer zelfs, het zijn oerchristelijke praktijken.

Uitsluiting uit een partij doet toch denken aan verbanning uit de middeleeuwen? Middeleeuwers deden dit voor twee redenen: sociale conformering naar de gemeenschap afdwingen en zonder de gemeenschap daalde de overlevingskansen van uitgestotenen sterk. De analogie met de strikte particratie en de bias van het systeem tegen onafhankelijken is snel gemaakt.

In de middeleeuwen was de Kerk nog sterk. Rechtspraak werd grotendeels in hun handen gelegd, vooral morele misdaden als ketterij en afvalligheid. De Kerk had speciale inquisiteurs om andersdenkenden te vervolgen en te executeren. De manier waarop men Luk Van Biesen werd beklad deed mij ook denken hoe puriteinen in Amerika vroeger de F van Fornicator op het voorhoofd van de ontuchtige brandde. Luk Van Biesen en bij uitbreiding zijn partij heeft nu zekers een R van Racist op diens voorhoofd.

Het hele fenomeen wordt schaamtecultuur genoemd, of men schuldig of onschuldig was hangt volledig af van het oordeel van de gemeenschap niet het eigen geweten. Je moest je schuldig of beschaamd voelen omdat men zei dat je schuldig of schandalig bent. De sprong naar collectieve verantwoordelijkheid (familie-eer) is snel gemaakt.

Door zulke schaamtecultuur evolueerde het slachtofferschap zodat het martelaarschap werd. De morele status van de onrechtaangedanen verhoogde door de daden van een ander. De morele puurheid van het slachtoffer en de duivelse zondigheid van de dader werden grotesk uitvergroot. Het slachtoffer werd net niet heilig verklaard. Hoe pathetischer, hoe meer sympathie het slachtoffer kreeg en hoe meer de gemeenschap zich tegen de dader keerde. Straffen waren niet alleen publiekelijk maar ook entertainment. Het waren de tijden van de showprocessen.

Vaak waren zulke processen eigenlijk interne afrekeningen. Zeker bij hooggeplaatsten zoals de huidige parlementsleden zijn de motieven niet al te zuiver. Wou Groen gewoon iemand van de meerderheid kaltstellen en stak Open VLD een dolk in de rug van Van Biesen? Of werd Van Biesen als kleine garnaal gewoonweg opgeofferd door Open VLD op het altaar van de politiek-correcte religie? We zullen het waarschijnlijk nooit weten in de Game of Thrones van de Wetstraat.

Maar indien men dan toch publiekelijk aan de schandpaal werd genageld en daarna zich excuseerde of vergiffenis vroeg, dan werd dat ook gegeven. Dan is Luk Van Biesen opeens een "goede collega", dixit Kristof Calvo die de hele hetze heeft opgestart. Is het hypocrisie of pure schizofrenie maar enkel religieuzen kunnen zo snel 180° draaien. Het maakte het systeem van aflaten mogelijk, dat men via geld zondes kon afkopen.

Voor sommige zonden komt je niet zo makkelijk af. Zoals in het verhaal van Reinaert de Vos was het soms noodzakelijk om een bedevaart als boetedoening te doen. Volgens Zuhal Demir ligt Rome nu in Genk, want daar moet Luk Van Biesen op zijn blote knieën naartoe. Nu nog een Marokkaanse vertegenwoordiger zien te vinden die de zonden van Van Biesen wilt vergeven. Et spiritus sanctus, amen.

Nietzsche beschouwde de slavenmoraal van het christendom (en de seculiere variant het postmoderne politiek-hypercorrecte socialisme) als een truc van de zwakkeren om te heersen. Zij kunnen door hun zwakte niet met kracht of gezag heersen maar moeten met achterbakse manipulatie van gevoelens van ressentiment en moraal de sterkeren onder de knoet houden. Als intermezzo zou ik de recente campagne van Radio 1 "Heerlijk Hoffelijk" willen bekritiseren als het summum van slavenmoraal. Onder het mom van hoffelijkheid en fatsoen is dit een poging om de sterkeren (in casu de recht-voor-de-raap sprekende bevolking) te onderdrukken. Door hoffelijk te zijn, propageert men nederigheid en zelfcensuur. De BV's die meedoen doen simpelweg aan virtue signalling: "Kijk eens wat een Gutmensch ik ben!".

Conclusie

Luk Van Biesen heeft een vermeend racistische uitspraak gemaakt tegen Kitir. Als advocaat van de duivel zou ik zonder veel problemen Van Biesen vrij kunnen pleiten, niet alleen op basis van feiten maar ook met de grondwet in de hand.

Het spreekt boekdelen dat bij de minste kik over racisme, de wereld opeens 1000 jaar terug in de tijd wordt gekatapulteerd. De Verlichting heeft nog niet plaatsgevonden en de hooivorken worden bovengehaald. De gretigheid en de genoegdoening van de media in deze maakt mij misselijk.

Politiek-correctheid wordt voorgesteld als progressief en ruimdenkend. In werkelijkheid is het proregressief en starheid. Het maakt onze samenleving kapot. Vandaag is er een karaktermoord op een politicus gepleegd, het volgende slachtoffer kan U zijn!

Reacties